Det regionale RENergi-prosjektet er et svar på FNs bærekraftsmål og de strenge miljøkravene i EUs vekststrategi.

Oljekrisen og FNs strenge internasjonale klimamål sørget for at olje- og gassnæringen vil stå overfor store omstillinger i årene fremover. Målet om nullutslipp fra energi- og prosessindustrien kan imidlertid være oppnåelig gjennom energieffektivisering, fornybar energi, samt fangst og lagring av CO2. De ti kommunene i Regionrådet Haugalandet innså at noe måtte gjøres for å sikre arbeidsplasser og næring i regionen på en bærekraftig måte.

De innså også at de sammen utgjorde en veldig sterk energiregion som har kompetansen, de grønne energiressursene og infrastrukturen som er nødvendig for å kunne sikre smarte og gode løsninger for økonomi, klimaeffekt og en grønnere hverdag.

Kommunene på Haugalandet tok derfor initiativ til et regionalt energiprosjekt der de ønsket å tilrettelegge for at næringsliv og kompetansemiljøer kunne arbeide sammen om de nye utfordringene etter prinsippene for sirkulærøkonomi.

Målet er å få utviklet ny teknologi for å hente ut avfall fra industrinæringen og omdanne det til nyttig energi som f. eks. strøm og varme. De industrielle sidestrømmene som kommer ut av slike prosjekter kan danne grunnlag for spennende symbioser og synergier mellom ulike virksomheter og næringer. På denne måten får man skapt og sikret grønne arbeidsplasser både i industrien og i kompetanse- og teknologimiljøene i regionen.

RENergi-progammet startet på Haugalandet som Norwegian Clean Energy Cluster (NCEC) i 2016, og fungerer som katalysator og koordinator for samarbeid på tvers av verdikjeden, og har invitert med en rekke næringsaktører og kompetansemiljøer med som partnere. Innenfor RENergi-programmet vil partnerne bli oppmerksomme på nye muligheter i egen virksomhet, men ikke minst hvilke synergier som ligger i samarbeid med hverandre.

Les mer om historien her

Programadministrasjon
Programeiere

Regionrådet for Haugalandet (Bokn, Etne, Haugesund, Karmøy, Sauda, Suldal, Sveio, Tysvær, Utsira, Vindafjord, Rogaland fylkeskommune)

Styringsgruppe

Ordførere i Sauda, Suldal, Tysvær og Karmøy, styreleder Næringsforeningen Haugalandet, styreleder Energirike, adm. dir Haugaland Kraft, fylkesordfører Rogaland fylkeskommune, næringssjef Rogaland fylkeskommune, adm dir. Haugaland Vekst IKS.

Programansvarlig

Ordfører i Tysvær

Energikommité (kommunikasjon)

Equinor, Gassco, Hydro og EnergiRike