Haugalandet er en sterk industriregion med mange grønne energiressurser, og RENergi-prosjektet har fokus på hvordan offentlige myndigheter, næringsliv, industri og kompetansemiljøer sammen kan bidra til å sikre og skape bærekraftige arbeidsplasser for fremtiden.

Kjernefokus er:

- Regionalt samarbeid på tvers av kommunegrenser, næringer og offentlig/privat

- Kartlegging og utnytting av energistrømmene fra industrien

- Omgjøring av spillenergi fra industrien til grønn og kortreist energi til bruk på andre områder

- Å utnytte de industrielle sidestrømmene så synergiene kan gi grobunn for spennende symbioser som sikrer grønn næringsvekst

- Å få bedrifter til å koordinere seg og samarbeide på tvers av verdikjedene

Resirkulert grønn energi

Eramet Norway Sauda er den første industribedriften som får støtte gjennom Enovas program for støtte til pilotering av ny energi- og klimateknologi i industrien. Nærmere 12 millioner kroner har Eramet fått for å for å teste ut gassmotorer som skal omdanne CO-gassen fra fabrikkpipene sine til strøm og varme. Utslippene tilsvarer faktisk det årlige energiforbruket til Drammen by (80 000 husstander), eller 500 000 elbiler. Eramet er et godt eksempel på hvordan det som kan oppfattes som avfall for én næring, kan utnyttes og bli en viktig ressurs for andre næringer. Prosjektet vil gi stor effekt i betydelig bedre utnyttelse av energien – og ikke minst i redusert utslipp av klimagasser.

Algaepro satser på biomasse fra sirkulær bioøkonomi. Ved å utnytte ammoniakk og CO₂ til algemat, vil selskapet ukentlig produsere tonnevis med biomasse. Biomasse er rangert som den fjerde største energiressursen på jorda, og er en fornybar ressurs. Biomasse er den største energikilden i utviklingsland, hvor den står for 35 prosent av forbruket. Ved riktig uttak av denne energien blir det ikke noe netto utslipp av CO2, om man forutsetter at det plantes ny skog som forbruker like mye CO2 som forbrenningen produserer.

Det norske selskapet Biofuel Development har satt seg som mål å løse to globale utfordringer: Produksjon av fornybart drivstoff til luftfarten, og samtidig redusere de voksende globale avfallsproblemene. Planen er å opprette et produksjonsanlegg i Haugaland Næringspark som omdanner avfall til fornybart drivstoff for fly (biojet fuel). Her kan de utnytte CO2-utslippfor å maksimere produksjonen, noe som vil bety store investeringer og ringvirkninger for leverandører og regionen.

H2 Valley

Hydrogen er det eneste reelle nullutslippsdrivstoffet i tillegg til batterilading, og vil bidra til å kunne nå klimamålet om nullutslipp i transportsektoren. Det eneste som kommer ut bak et hydrogenkjøretøy er helt ren vanndamp. Hydrogen har en rekke bruksområder, blant annet som drivstoff for kjøretøy, til rensing av industriprosesser, reservekraft til kritisk infrastruktur, m.m. Innen transportsektoren kan hydrogen minske miljø- og klimautslippene betydelig. Hydrogen som drivstoff har ikke andre utslipp enn ren vanndamp. En overgang fra bensin- og diesel- til hydrogenkjøretøy vil dermed også forbedre luftkvaliteten betydelig.

RENergi-programmet har som ambisjonen å gjøre Haugalandet til Norges hydrogenhovedstad. Grønn hydrogen er basert på fornybare energiressurser som vann, vind, sol. Blå hydrogen er basert på naturgass med CO2 fangst, lagring, utnyttelse. Hydrogen kan bidra til avkarbonisering av prosessindustrien (aluminium, mangan, titan, jern, ammoniakk, metanol), og det ligger store muligheter i eksport til store europeiske markeder (husholdning, industri, transport).

Flydrivstoff av husholdningsavfall

BioFuel Development planlegger storstilt produksjon av biodrivstoff i Haugaland Næringspark.

Norge har som mål å ta en ledende rolle med hensyn til fornybar energi og være karbon-nøytralt innen 2050. Flytrafikken er den transportsektoren som har en sterkest vekst i utslipp av drivhusgasser. Mens klimamålene skal nås uten redusert mobilitet, forventes flytrafikken å øke med 30% innen 2030. Klimamålene krever derfor et skifte mot grønne og bærekraftige løsninger. BioFuel Development introduserer en innovativ og verifisert økonomisk bærekraftig prosesslinje som har som mål å bidra til å nå klimamålene gjennom produksjon av biodrivstoff til fly ved å benytte husholdningsavfall som råstoff. Produksjonsanlegget vil kunne dekke mer enn 50% av det norske behovet for biojet fuel i 2030.

BioFuel Development har til å hensikt å bygge et produksjonsanlegg for biojet fuel i Haugaland Næringspark i Tysvær. Her vil de ta tak i to viktige globale utfordringer: Produksjon av fornybart drivstoff til luftfarten og reduksjon av det voksende globale avfallsproblemet.

BioFuel Developments produksjonen vil være sirkulærøkonomi i praksis. Ved å omdanne husholdningsavfall til fornybart drivstoff for fly og utnytte CO2-ustlippene for å maksimere produksjonen.

Husholdningsavfall samles inn og sendes til det kommersielle anlegget I det kommersielle anlegget blir avfallet omgjort til bærekraftig biodrivstoff for luftfart, som er blandet for å gjøre det egnet for bruk i luftfarten. «Drop-in-drivstoffet» er deretter i samsvar med EUs tekniske krav og sendes til flyplassen Biodrivstoff for luftfarten reduserer klimagassutslippene med 90% sammenlignet med bruk av fossilt drivstoff.

Haugaland Næringspark kan tilby BioFuel Development alt de trenger til produksjonen; 200 mål tomt med dypvannskai og tilstrekkelig kapasitet i strømnettet. Tilgang på ca 7000 tonn naturgass i året, og synergimuligheter med annen industri i nærheten for å sikre bærekraftig økonomi.